PLEASE WAIT, LOADING


Υπηρεσίες και διαγνωστικές εξετάσεις  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • 24ωρη καταγραφή ρυθμού (Holter)
  • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης
  • Δοκιμασία κόπωσης
  • Ηχωκαρδιολογία (echo-doppler)
  • Δυναμική ηχωκαρδιολογία (stress echo)
  • Κλασσική στεφανιογραφία
  • Αξονική στεφανιογραφία
  • Υπερηχογράφημα καρωτίδων
Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο για ένα καρδιολόγο. Παρέχει πληροφορίες για την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, για τον ρυθμό και την συχνότητα της, καθώς και για τυχόν ύπαρξη αρρυθμιών. Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί επίσης να αναδείξει λειτουργικές και δομικές ανωμαλίες του μυοκαρδίου και για αυτό θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι μιας καρδιολογικής εξέτασης.

24ωρη καταγραφή ρυθμού (Holter)

Το αίσθημα παλμών («φτερούγισμα στο στήθος») αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα στον γενικό πληθυσμό και συνήθως οφείλεται σε παροδική αρρυθμία της καρδιάς. Μπορεί να αποδίδεται σε άγχος, κόπωση, κατάχρηση καφέ ή σπανιότερα σε υποκείμενη καρδιακή νόσο. Για την τεκμηρίωση και καταγραφή των αρρυθμιών αυτών διενεργείται με ένα απλό φορητό μηχάνημα 24ωρη καταγραφή της δραστηριότητας της καρδιάς. Κατά την διάρκεια της καταγραφής αυτής ο ασθενής μπορεί να εκτελεί κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος και να αποφασιστεί αν χρειάζεται να λάβει φαρμακευτική ή άλλη αγωγή.

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε ειδική αυτοκόλλητη συσκευή τελευταίας τεχνολογίας (Cortrium patch) που έχει την δυνατότητα συνεχούς καταγραφής του ρυθμού για διάστημα μέχρι και μια εβδομάδα. Η συγκεκριμένη καινοτομία επιτρέπει την ευχέρια διεκπεραίωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, χωρίς τις δυσκολίες που προκαλούσαν μεγαλύτερες συσκευές με πολλά καλώδια»

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης

Κατά την διάρκεια της ημέρας είναι φυσιολογικό να παρουσιάζονται διακυμάνσεις των τιμών της αρτηριακής πίεσης. Η 24ωρη καταγραφή της πίεσης γίνεται με ένα απλό φορητό αυτόματο μηχάνημα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο γιατρός να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες της αρτηριακής πίεσης και να προβεί στις αναγκαίες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην καταγραφή της αρτηριακής πίεσης κατά την διάρκεια του ύπνου.

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε νέες συσκευές συνεχούς καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (Biobeat patch και Biobeat wrist monitors) που είναι πιστοποιημένες και εγγεκριμένες από τον FDA για αυτό τον σκοπό. Η συγκεκριμένη καινοτομία επιτρέπει με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβια την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ώστε να λαμβάνονται πιο σωστές θεραπευτικές αποφάσεις.

Δοκιμασία κόπωσης

Η διενέργεια της δοκιμασίας κόπωσης υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση αποτελεί μια από τις πιο παλιές, πιο ασφαλείς και πιο δοκιμασμένες μεθόδους για την εντόπιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Η εξέταση γίνεται σε επιλεγμένους ασθενείς και υπό την συνεχή παρακολούθηση καρδιολόγου. Ο ασθενής υποβάλλεται σε σωματική κόπωση βάσει ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου (συνήθως βάδιση σε κυλιόμενο ανηφορικό τάπητα) και ταυτόχρονα γίνεται ανάλυση του καρδιογραφήματος. Σκοπός είναι να εξεταστεί πώς μεταβάλλεται η λειτουργία της καρδιάς (καρδιογράφημα, αρτηριακή πίεση, αρρυθμίες και διακύμανση της καρδιακής συχνότητας) υπό συνθήκες κόπωσης. Η ανάγνωση της δοκιμασίας κόπωσης από ένα έμπειρο καρδιολόγο μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες που να οδηγήσουν στην διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ηχωκαρδιολογία (echo-doppler)

Η εξέταση αυτή αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο που έχει στην διάθεση του ο καρδιολόγος, ώστε να παρακολουθήσει με τρόπο απλό, ανώδυνο και ακίνδυνο την λειτουργία της καρδιάς. Ο ασθενής ξαπλώνει στην εξεταστική κλίνη σε ειδική θέση και ο καρδιολόγος με την χρήση ειδικού ηχοβολέα (probe) που τοποθετείται απαλά στην επιφάνεια του θώρακα παρακολουθεί την κίνηση της καρδιάς και διενεργεί μια σειρά μετρήσεων. Με την πρόοδο της τεχνολογίας η ηχωκαρδιολογία είναι πλέον σε θέση να απεικονίσει με ευκρίνεια προβλήματα στο μυοκάρδιο, τις βαλβίδες, την αορτή και το περικάρδιο.

Δυναμική ηχωκαρδιολογία (stress echo)

Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στο να απεικονίσει με υπέρηχο την καρδιά του ασθενούς κάτω από συνθήκες κόπωσης και να συγκρίνει τα ευρήματα με την ίδια μελέτη σε συνθήκες ηρεμίας. Η προτεινόμενη μέθοδος για να επέλθει η κόπωση της καρδιάς είναι η βάδιση σε κυλιόμενο τάπητα ή η χρήση ειδικού ποδηλάτου. Σε ειδικές και προσεχτικά επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως σε άτομα που αδυνατούν να υποβληθούν σε σωματική κόπωση,  μπορεί να γίνει και φαρμακευτική κόπωση με την χρήση ειδικού φαρμάκου (δοβουταμίνη).

Κλασσική στεφανιογραφία

Η στεφανιογραφία είναι μια επεμβατική εξέταση, που γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς, αλλά και η οποία επιτρέπει θεραπευτικές παρεμβάσεις. Διενεργείται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο επεμβατικός καρδιολόγος προωθεί στην καρδιά ειδικά διαμορφωμένους λεπτούς καθετήρες μέσα από περιφερικές αρτηρίες, συνηθέστερα του χεριού ή και του ποδιού. Ακολούθως χορηγείται σκιαγραφική ουσία με την οποία απεικονίζονται οι στεφανιαίες αρτηρίες. Αν τυχόν εντοπιστεί στένωση που να αποφράσσει σημαντικό μέρος του αυλού της αρτηρίας και αν υπάρχουν συμπτώματα εξαιτίας αυτής της στένωσης διενεργείται αγγειοπλαστική, δηλαδή τοποθέτηση ειδικής ενδοαυλικής πρόθεσης (στεντ) που να διατηρεί ανοικτό το αγγείο. Η εξέταση αυτή πρέπει να διενεργείται σε ειδικά επιλεγμένα άτομα και δεν πρέπει να γίνεται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Αξονική στεφανιογραφία

Η αξονική στεφανιογραφία έγινε αρχικά δεκτή με ενθουσιασμό, γιατί θεωρήθηκε ότι θα αντικαταστήσει την κλασσική στεφανιογραφία. Η εξέταση αυτή πρέπει να επιλέγεται προσεχτικά, καθώς εκθέτει τον εξεταζόμενο σε σημαντική ποσότητα ακτινοβολίας, αλλά και σε ενδεχόμενο ρίσκο από την χορήγηση της ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας. Επιπλέον σε αρκετά άτομα, κυρίως ηλικιωμένα άτομα με επασβεστωμένα αγγεία, μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα και να οδηγήσει στην ανάγκη διενέργειας επιπλέον εξετάσεων. Η ιδανική περίπτωση είναι να γίνεται για την διερεύνηση θωρακικού άλγους σε άτομα χαμηλού κινδύνου, κυρίως νεαρά άτομα χωρίς πολλούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Υπερηχογράφημα καρωτίδων

Οι καρωτίδες είναι οι αρτηρίες που εφοδιάζουν τον εγκέφαλο με οξυγονωμένο αίμα. Η απεικόνιση τους με την χρήση του υπερήχου είναι μια απλή, ανώδυνη και ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμη διαγνωστική εξέταση. Με το υπερηχογράφημα καρωτίδων απεικονίζονται οι δύο αυτές σημαντικές αρτηρίες, υπολογίζεται το εύρος τους, καθορίζεται η ταχύτητα ροής του αίματος και μελετάται η τυχών παρουσία αθηρωματικών πλακών στα τοιχώματα.

Προσδιορίζοντας την σύσταση των τοιχωμάτων των αγγείων και την παρουσία τυχόν στενώσεων, είναι εύκολο να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για ενδεχόμενο εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναλόγως των ευρημάτων αποφασίζεται η ανάλογη θεραπευτική παρέμβαση, είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική, που να ελαττώνει αυτό τον κίνδυνο.

Η εξέταση αυτή είναι καλό να γίνεται σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες για αθηρωμάτωση (κληρονομικό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης και κάπνισμα). Επίσης ενδείκνυται να γίνεται σε άτομα με πολλαπλά λιποθυμικά επεισόδια, παροδική απώλεια όρασης και πονοκεφάλους.


Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.